“Middernacht is het ware licht.”

“Middernacht is het ware licht.”

“Middernacht is het ware licht.” – Meester Tozan (IXe eeuw).
Léon Spilliaert, Plage au clair de lune (1908).

Categorie: Annemie , Blog , microblog